ngajidulusob

Sadarlah, bahwa hidup bukan hanya di dunia saja. Masih ada kehidupan yang kekal dan pasti menanti di depan kita kelak, yaitu kehidupan akhirat. Kebahagian akhirat tidak mungkin bisa tercapai tanpa bekal agama dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Maka dari itu, ngaji menjadi hal yang sa

Diposting May 5,2019 in Pendidikan.

Lutfi Nabil
44 Teman 245 Orang membaca ini
 1. Cahaya aya dua :
 2. Cahaya Hissy nyaeta cahaya anu ka idrok ku pancaindera, saperti cahaya panon poe cahaya listrik
 3. Cahaya ma`nawi nyaeta cahaya anu te kaidrok ku pancaindera saperi cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya hidayah.
 4. Damar aya dua :
 5. Damar hissy nyaeta damar anu kaidrok ku panca indera saperti panon poe jeng listrik
 6. Damar ma`nawi nyaeta damar anu te kaidrok ku pancaindera, saperi para nabi, para rosul, para ulama, para guru.
 7. Ibu rama aya 2 :
 8. Ibu rama hissy nyaeta anu ngalahirken jasad, jeng anu miara jasad
 9. Ibu rama ma`nawi nyaeta anu miara rohani, ngesian rohani ku elmu kaimanan jeng kayakinan.
 10. Syetan aya 2 :
 11. Syetan jin nyaeta anu ngeretegken dina hate kana kereteg goreng.
 12. Syetan manusia nyaeta anu ngajak ka manusia kalawan terang-terangan, nyaeta anu ngajak kana kagorengan kalawan terang-terangan.
 13. Taman surga aya 2 :
 14. Taman surga anu aya di madinah nyaeta tempat anu aya diantara pakuburan kanjeng Rosul sareng paimbaran masjid Rosul.
 15. Taman surga anu aya dina tiap tempat, nyaeta majlis elmu majlis dzikir.
 16. Kereteg aya 4 :
 17. Khowatir Robbani nyaeta kereteg ti Gusti Alloh kana kasaean.
 18. Khowatir malaki, nayeta kereteg ti malaikat kana kasaean.
 19. Khowatir nafsani, nyaeta kereteg tina hawa nafsu kana kagorengan.
 20. Khowatir syaetoni, nyaeta kereteg ti syetan kana kagorengan.

 1. Puji aya 4 :
 2. Puji Alloh ka Alloh, sapert mujina Alloh ka anjena nyalira.
 3. Puji Alloh ka makhluq, saperti mujina Alloh ka kanjeng Rosul.
 4. Puji makhluq ka Alloh, saperti mujina urang sadaya ka Gusti Alloh.
 5. Puji makhluq ka makhluq, saperti mujina urang sadaya ka kanjeng Rosul.
 6. Alam aya 5 :
 7. Alam arwah
 8. Alam rahim
 9. Alam dunia
 10. Alam kubur
 11. Alam akherat

Ngaran maot nyaeta pindah ti alam dunya ka alam akherat, singgah hela di alam kubur.

 1. Hidayah aya 4 :
 2. Hidayatul Ilham (Petunjuk Ilham), saperi orok dimana hayang nyusu cerik
 3. Hidayatul hawas (Petunjuk pancaindera), saperti eta perkara teh hideng bisa dikanyahoken ku paningali.
 4. Hidayatul `Aqli (Petunjuk akal) saperti tiap tiap aya tapak pasti aya anu napakan, tiap tiap tulisan pasti aya anu nulis, tiap tiap tai embe pasti aya embe.
 5. Hidayatud Din (petunjuk agama Islam) saperti nyaho kana wajibna solat jeng ngamalkeunnana.
 6. Jalma anu menang ni`mat aya 4 :
 7. Para Nabi
 8. Para Siddiqin
 9. Para Syuhada
 10. Para Solihin

Nagaran jalma soleh nyaeta jalma anu ngalaksanakeun kana pirang-pirang hak Alloh jeng hak papada manusa.

Ngadawuh Imam Syafi`i : kaula cinta ka jalma soleh, bari kaula lain tina sapalihna jalma anu soleh.

 1. Jalma aya 4 :
 2. Teu gaduh rama teu gaduh ibu nyaeta Nabi Adam
 3. Ggvxaduh rama teu gaduh Ibu nyaeta Siti Hawa.
 4. Gaduh ibu teu gaduh rama nyaeta Nabi Isa.
 5. Gaduh rama gaduh ibu nyaeta urang sadaya.
 6. Jalma aya 4 :
 7. Jalma anu menang kahadean di dunya menang kahadean di akherat, nyaeta jalma benghar ahli ibadah.
 8. Jalma anu menang kahadean di dunya menang kagorengan di akherat, nyaeta jalama benghar lain ahli ibadah.
 9. Jalam anu menang kagorengan di dunya menang kahadean di akherat, nyaeta jalma fakir ahli ibadah.
 10. Jalma anu menang kagorengan di dunya menang kagorengan di akherat, nyaeta jalma fakir lain ahli ibadah.
 11. Dzikir
 • Dzikir aya 3 :
 1. Dzikir qolbi, nyaeta dzikir hate saperti nafakuran dadamel Alloh nafakuran parentah Alloh jeng cegahan Alloh
 2. Dzikir lisan, saperi maca Qur`an, maca tasbeh, tahmid, jeng tahlil.
 3. Dzikir jawrih (dzikir anggahota) saperti lempang indit ka masjid indit kana to`at ka Alloh.
 • Tingkatan dzikir aya 4 :
 1. Dzikir goplah, nyaeta lisan maca hate kamana meni hente ngaberjalanken kanu keur dibaca.
 2. Dzikir yaqdoh, nyaeta lisan maca hate ngaberjalankeun kanu keur di baca, boh kana lafadzna atawa kana ma`nana.
 3. Dzikir hudur.
 4. Dzikir goibah.

 • Anu disebut dzikir loba aya 3 :
 1. Dimana-mana salaki ngahudangken pamajikanana tengah peting, terus babarengan solat sunat 2 roka`at
 2. Dimana-mana jalma ngawiridkeun kana dzikir anu diriwayatkeun ti kanjeng Rosul, dina tempat anu beda-beda, dina waktu anu beda-beda, dina kaayaan anu beda-beda.
 3. Dimana-mana jalma ngadawamkeun kana to`at ka Gusti Alloh.
 4. Dzurriyah aya 2 :
 5. Dzurriyah nasab, saperti anak
 6. Dzurriyah sabab nyaeta anu dikaitkeun ku mahabbah, ke elmu, jeung amal, saperti murid
 7. Ahli bet rosul aya 2 :
 8. Ahli bet caket, nyaeta jalma anu diharamkeun tuang zakat, nyaeta bani hasyim jeung bani mutholib.
 9. Ahli bet jauh, nyaeta sakabeh jalma mu`min sanajan sok maksiat.
 10. Syuhada aya 3 :
 11. Syahid Dunia akherat, nyaeta jalma anu maot perang fi sabilillah tegesna jalma anu perang jeng jalma-jalma kafir kalawan niat nyuprih karidoan Alloh jeung niat ngabela agama Alloh.
 12. Syahid Dunia, nyaeta jalma anu maot perang fi sabilillah tegesna jalma anu perang jeng jalma-jalma kafir kalawan lain niat nyuprih karidoan Alloh jeung lain niat ngabela agama Alloh.
 13. Syahid akherat, nyaeta :
 • Jalma anu maot ku toun
 • Jalma anu maot ku nyeri beteng
 • Jalma anu maot katinggang runtuh.
 • Jalma anu maot titeleum.
 1. Sholat aya 2 :
 2. Sholat fardu, solat fardu aya 5
 • Sholat dzuhur
 • Sholat ashar
 • Sholat magrib
 • Sholat isya
 • Sholat subuh
 1. Solat sunat, solat sunat aya 5 :
 • Sholat sunat anu ngabogaan waktu, saperti solat duha solat witir
 • Solat sunat anu ngabogaan sabab mutaqoddim (sabab anu tihela) saperti solat istosqo
 • Solat sunat anu ngabogaan sabab muqorin (sabab anu ngabarengan) saperti solat samagaha.
 • Solat sunat anu ngaboggan sabab mutaakhir sabab anu paneri, sapert solat safari, solat sunat ihrom haji, solat sunat ihrom umroh.
 • Solat sunat mutlaq, solat sunat anu teu ngabogaan waktu teu ngabogaan sabab.
 1. Sifat anu wajib di Nabi aya 4 :
 2. Shidiq, nyaeta akurna caritaan jeung kabuktian.
 3. Amanah, nyaeta diraksa dzohirna jeung batinna tina milampah perkara anu di larang ku Alloh.
 4. Tabligh, nyaeta nablegkeun ka umat kana sakabeh perkara anu di parentah di tablegkeun.
 5. Fathonah, nyaeta cerdas, nyaring otak, nyaring fikiran, mampu ngelehkeun musuh, mampu ngebrehkeun kana hak na perkara anu hak, jeung ngebrehkeun kana batalna perkara anu batal.
 6. Solat Jama` aya 2 :
 7. Jama` taqdim, nyaeta ngumpulkeun solat magrib jeung isya dina waktu magrib, ngumpulkeun solat duhur jeung ashar dina waktu dzuhur. Niat jama` taqdim nyaeta dina dina jero solat magrib, dina jero solat dzuhur.

Niatna :

 • niat abdi milampah solat magrib di jam`keun sareng solat isya fardu karena Alloh
 • niat abdi milampah solat dzuhur di jam`keun sareng solat ashar fardu karena Alloh
 1. jama` ta`khir, nyaeta ngumpulkeun solat magrib jeung isya dina waktu Isya, ngumpulkeun solat duhur jeung ashar dina waktu ashar. Niat jama` ta`khir diluar solat, nyaeta dina waktu magrib dina waktu dzuhur, saperti dina kendaraan.

Niatna :

 • niat abdi ngaakhirkeun solat magrib kana isya karena bade ngajama` abdi diantara solat magrib sareng isya.
 • niat abdi ngaakhirkeun solat dzuhur kana ashar karena bade ngajama` abdi diantara solat dzuhur sareng ashar.

Upama bade di qosor kantun di tambahan niatna nganggo qoshor

 1. Nagaran jauhar (benda) nyaeta parkara anu ngadeg ku dirina sorangan
 2. Ngaran Arod (sifat) nyaeta perkara anu ngadegna kunu sejen
 3. Ngaran jauhar firid nyaeta juz anu teu bisa di bagi.
 4. Ngaran Jisim nyaeta benda anu tersusun tina dua jauhar firid atawa lewih loba
 5. Ngaran Jisim nyaeta benda anu aya penjang, lebar, jeung tinggi
 6. Ngaran Jisim Naami` nyaeta benda anu sok ngagedean sperti tangkal cau
 7. Ngaran hayawan nyaeta benda anu ngagaduhan nyawa
 8. Ngaran insan nyaeta hayawan anu ngabogaan akal.
 9. Ngaran jalma soleh nyaeta jalma anu ngalaksanakeun kana pirang-pirang hak Alloh jeung hak papada manusa.
 10. Hate

Hate anu teuas nyaeta hate anu teu narima kana papatah Alloh jeung Rosulna.

Ari perkara anu jadi sabab kana teuas hate nyaeta loba nyarita ku salian ti dzikir ka Alloh.

Tubuh manusa :

 1. hate rajana
 2. lisan wakilna raja
 3. Anggahota tubuh rakyatna

Tubuh manusa :

 1. hate rajana
 2. lisan juru basana raja
 3. Anggahota tubuh rakyatna

Iman percaya kana wajibna sholat

Islam prakna ngalaksanakeun solat

Ihsan migawe solat kalawan alus sakira cocok jeung sunah Rosul.

Iman percaya kana wajibna ibadah ka Alloh

Islam prakna ibadah ka Alloh

Ihsan ngamalkeun ibadah ka Alloh bari alus sakira cocok jeung sunah kanjeng Rosul.

Tholab aya 3 :

 1. Tholab amar nyaeta permintaan ti atasan ka bawahan.
 2. Tholab du`a nyaeta permintaan ti sahandapeun ka saluhureun.
 3. Tholab iltimas nyaeta permintaan ti sasama ka sasama.

Madad aya 2 :

 1. Madad hissi, nyaeta katuangan jasmani saperti gurame jeung roti
 2. Madad ma`nawi nyaeta katuangan rohani saperti elmu, yaqin, ma`rifat, anwar, asror.

Sholawat

 1. Gusti Alloh solawat ka kanjeung Nabi hartosna Gusti Alloh ngalungsurkeun rohmat ka kanjeung Nabi
 2. Malaikat sholawat ka kanjeung Nabi hartosna malaikat nyuhunkeun pangampura ka gusti Alloh kanggo kanjeung Nabi.
 3. Urang sadaya sholawat ka kanjeung nabi hartosna urang sadaya maca sholawat.

Tawasul aya 2 :

 1. Tawasul ku amal soleh, nyaeta ngadua ka gusti Alloh kalawan nganggo wasilah amal soleh.
 2. Tawasul ku kaagungan saperti ngadu`a ka gusti Alloh kalawan wasilah kaagungan kanjeng Rosul

Elmu anu manfa`at nyaeta elmu anu ngabuahkeun sieun ku Gusti Alloh.

Tandai: harusngaji,
Lutfi Nabil Artikel

Baru

Artikel terbaru dari: Lutfi Nabil

Populer

Artikel Populer Dari: Lutfi Nabil

Baca lebih lanjut.

Pendidikan
January 1, 2019 | 1052 Orang membaca ini

Film & Animasi
April 4, 2019 | 304 Orang membaca ini

Pendidikan
May 5, 2019 | 65 Orang membaca ini

Perjalanan & Acara
July 7, 2019 | 41 Orang membaca ini

Hiburan
May 5, 2019 | 56 Orang membaca ini